DLA KOGO OREWOREW jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, stopniu głębokim, w wieku od urodzenia do 25 roku życia, które potrzebują kompleksowej, wielospecjalistycznej rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. CZYTAJ DALEJ